Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego konkursu (część A)
Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik/opiekun prawny uczestnika* w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok”, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu przez Młodzieżowy Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, reprezentowany przez Dyrektora, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.
Ponadto oświadczam, że:
  1. zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wymagań konkursowych;
  2. zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych;
  3. akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Konkursu.
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w formie zdjęcia
i materiałów audiowizualnych przez administratora danych, którym jest
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok”.
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook i serwisie Youtube następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. oraz spółka Google LLC. Spółka Facebook Inc. oraz Google LLC przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.