Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin rekrutacji kandydatów na zajęcia
w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach
na rok szkolny 2022/2023

Część I
TERMINY REKRUTACJI

I ETAP: KONTYNUACJA
- Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach: 25 kwietnia – 20 maja 2022r

 

II ETAP: REKRUTACJA
- Składanie wniosków wraz z dokumentacją: 25 maja – 15 czerwca
- Postępowanie rekrutacyjne: 17 czerwca
- Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 20 czerwca

Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe.pdf

III ETAP: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
- Składanie wniosków: 16-26 sierpnia
- Weryfikacja wniosków: 29 sierpnia
- Ogłoszenie wyników: 30 sierpnia

Część II
ZASADY OGÓLNE

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie uczące się (dalej: Kandydaci) na nowy rok szkolny przyjmuje się na zajęcia stałe rozwijające uzdolnienia lub rozwijające zainteresowania organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach (dalej: Placówka) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Placówce przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Placówki.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie powiatu pabianickiego.
4. Kandydaci zamieszkali poza powiatem pabianickim mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie trzy różne formy zajęć. Ubieganie się o przyjęcie na większą liczbę zajęć możliwe jest w sytuacji wolnych miejsc dopiero w postępowaniu uzupełniającym.
6. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsce na zajęcia w Placówce oraz zapisania kandydatów na zajęcia w Placówce po raz pierwszy jest złożenie wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów), lub kandydata pełnoletniego wniosku.
7. Aktualni uczestnicy zajęć w Placówce, którzy chcą kontynuować naukę przez kolejny rok szkolny zapisywani są na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach.
8. Wniosek o przyjęcie na zajęcia w Placówce oraz deklarację kontynuacji można pobrać ze strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082).
10. Informacje dotyczące rekrutacji są umieszczane na stronie internetowej Placówki.

Część III
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Deklarację kontynuacji i wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w Placówce, kierowany do dyrektora Placówki należy złożyć w sekretariacie MDK-u bądź przesłać na skrzynkę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Podpisy złożone na deklaracji i we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w deklaracji i we wniosku ze stanem faktycznym.

2. Wniosek zawiera:
a. imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata, nazwa szkoły/ przedszkola;
b. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
c. numer telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania i numer telefonu kandydata;
d. numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – numer telefonu kandydata;

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
e. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych określone w nazwie kryterium oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.
4. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Część IV
KRYTERIA REKRUTACJI

1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Placówce przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez Placówkę.
2. Aktualni uczestnicy zajęć, którzy zamierzają kontynuować uczestniczenie w zajęciach w następnym roku szkolnym nie przechodzą postępowania rekrutacyjnego, a jedynie składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w danych zajęciach.
3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor Placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną Placówki. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych, w kolejności według uzyskanej liczby punktów.
4. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnych miejscach na dane zajęcia liczba złożonych wniosków nie jest większa aniżeli liczba wolnych miejsc kandydaci zostają wpisani na listę uczestników zajęć w kolejności zgłoszeń.
5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w Placówce na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria główne określone w ustawie Prawo oświatowe:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe:
a. zamieszkiwanie w powiecie pabianickim poza miastem Pabianice;
b. rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce;
c. laureaci konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych o randze co najmniej międzygminnej.

7. Sposób przeliczania kryteriów na punkty:

Lp. Kryteria główne - liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata - 1
2. Niepełnosprawność kandydata - 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1
Kryteria dodatkowe
8. Zamieszkiwanie w powiecie pabianickim poza miastem Pabianice - 5
9. Rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce - 5
10. Laureaci konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych o randze co najmniej międzygminnej - 5

Część V
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Postępowanie rekrutacyjne do Placówki przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na zajęcia w Placówce.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na zajęcia w Placówce, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w Placówce. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i/lub informację o liczbie wolnych miejsc.
6. Listy, o których mowa wyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w sekretariacie Placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia w Placówce.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. Rodzic/opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
11. Dyrektor Placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Część VI
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na określone zajęcia dyrektor Placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy o rekrutacji.

Część VII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do MDK w Pabianicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz kandydata jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej
w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest pan Tomasz Więckowski adres e mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693337954.
3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia rekrutacji do MDK i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku rekrutacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.2 lit. b) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z realizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• przechowywania dokumentacji kandydata przez okresy wskazane w przepisach Prawa oświatowego – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.2 lit. b) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
4) W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak podanie określonych danych osobowych na potrzeby przyjęcia do MDK jest wymogiem ustawowym, opisanym w przepisach prawa oświatowego – bez tego nie będzie możliwe uwzględnienie zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji.
6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych kandydata podmiotom prywatnym i publicznym.
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące okresy:
• dane osobowe kandydatów przyjętych z postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym podopieczny MDK uczęszcza na zajęcia do placówki a w przypadku osób, które nie uczęszczają na zajęcia maksymalnie przez okres 3 lat (z tytułu możliwych roszczeń wobec Administratora zgodnie z RWA)
• Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w MDK przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora MDK została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
10) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych swoich i kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawem.