Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych

TERMIN: 5.10.2021r. godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów dziewcząt, godz. 10.30 rozpoczęcie zawodów chłopców

MIEJSCE: MOSiR Pabianice ul. Bugaj 110 „ Lewityn”

UCZESTNICTWO:
-w zawodach startują zawodnicy jednej szkoły (rocznik 2009 i młodsi),
-drużyna składa się z 6 zawodników lub 6 zawodniczek,

PROGRAM ZAWODÓW:
-dziewczęta – 6 x 800 m,
-chłopcy – 6 x 800 m.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
-zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej),
-strefa zmian wynosi 20 m,
-zawodnicy jednego zespołu powinni być oznaczeni numerem szkoły lub ubrani w jednakowe stroje,
- start w obuwiu bez kolców.

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I zespół.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
- Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
- Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
- Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600438070