Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w czwórboju lekkoatletycznym
 
TERMIN: 11 maja 2022r. godzina 9:30 – zbiórka i weryfikacja, 10:00 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE: stadion Szkoły Podstawowej w Lutomiersku ul. Jóefa Piłsudskiego 1

UCZESTNICTWO:
- w zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i młodsi)
- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców

PROGRAM ZAWODÓW:
- bieg 60 m
- rzut piłeczką palantową (do 150 g)
- skok w dal ze strefy
- bieg: dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- kolejność konkurencji zostanie podana przed zawodami,
- bieg na 60 m, 600 m, 1000 m, rozgrywane są w seriach na czas
- w biegu na 60 m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy
- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie, odległość mierzy się z dokładnością do 0,5 m

PUNKTACJA:
- wyniki przelicza się na punkty wg tabeli czwórbojowej
- suma osiągniętych punktów za 4 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika
- na wynik drużyny składają się rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących)
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I – III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone
 
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz i wicemistrz powiatu.
Organizatorzy proszą o wytypowanie nauczyciela do pomocy przy sędziowaniu zawodów i przyniesienie stoperów. Przy biegach sztafetowych szkoła przynosi własną pałeczkę. Zgłoszenia imienne szkół do poszczególnych konkurencji prosimy składać na 30 minut przed zawodami.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: p. Wiesław Dobiech 600 438 070