Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W GRACH I ZABAWACH
REGULAMIN IGRZYSKA DZIECI

TERMIN: 14.02.2023 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00.

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa ul. Św. Jana 30/36, 95-200 Pabianice
 
W roku szkolnym 2022/2023 w mistrzostwach powiatu nie będą obowiązywać następujące konkurencje:
Grupa I – konkurencja nr 3,
Grupa II – konkurencja nr 3,
Grupa III – konkurencja nr 4,
Grupa IV – konkurencja nr 4.
W półfinale i finale wojewódzkim obowiązywać będą wszystkie konkurencje.
 
UCZESTNICTWO:
W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych składające się z uczniów rocz.2012 i młodszych.
Reprezentacja podzielona jest na cztery grupy wiekowe:
I grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2015 i młodsi
II grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2014 i młodsi
III grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2013 i młodsi
IV grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2012 i młodsi -
W każdej grupie może być zawodnik rezerwowy 1 dz.+ 1 chł., w sumie reprezentacja szkoły liczyć może 40 osób. Zawodnik starszy nie może startować w grupie młodszej. W konkurencji startują 4 dziewczynki i 4 chłopców /dotyczy to każdej grupy/. Zawodnicy startują na przemian dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje. Ostatni zawodnik w poszczególnych konkurencjach posiada znacznik – np. kolorową koszulkę dla odróżnienia od innych startujących.
 
PUNKTACJA I PRZEPISY:
Zależna od ilości startujących szkół za I miejsce – 6 punktów za II miejsce – 5 punktów za III miejsce – 4 punkty za IV miejsce – 3 punkty za V miejsce – 2 punkty. Przy zajęciu w poszczególnych konkurencjach /zabawach/ ex aequo np. pierwszego miejsca przez dwa zespoły, obowiązuje punktacja 6, 6, 4, 3, 2, 1 lub drugiego miejsca, punktacja jest następująca: 6, 5, 5, 3, 2, 1 itd.
Zdekompletowanie zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją, w przypadku dyskwalifikacji zespół otrzymuje 0 punktów.
We wszystkich zabawach, gdy uczestnik nieprawidłowo wykona zadanie, zespołowi zalicza się błąd, np. zawodnik wystartuje zanim bieg ukończy poprzedni zawodnik, nie obiegnie stojaka na półmetku, przewróci pachołek w slalomie, źle wykona slalom itp.
O zajętym miejscu zespołu w pierwszej kolejności decyduje ilość popełnionych błędów,
a następnie uzyskany czas/wynik/. Wyższe miejsce zajmuje drużyna, która nie popełniła błędów lub popełniła ich mniej. Przy równej ilości błędów o wyższym miejscu decyduje lepszy czas lub wynik. Przy każdej reprezentacji będzie sędzia liniowy czuwający nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych zadań i sygnalizujący, przez podniesienie ręki, popełniony błąd. Powyższa sygnalizacja jest jedynie informacją pomocniczą. Decyzje o ostatecznym popełnieniu błędu podejmuje, po konsultacji z całą ekipą sędziowską , sędzia główny zawodów. Popełniony błąd poprawić może tylko i wyłącznie zawodnik, który go popełnił. Przy podziale na dwie grupy startowe zaleca się, po każdej zabawie, zmianę kolejności startujących szkół . W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespołów na zakończenie współzawodnictwa odbędzie się losowanie zabawy i grupy w celu przeprowadzenia dogrywki rozstrzygającej ostateczny wynik zawodów. Każdą konkurencję poprzedzi pokaz zabawy i dokładne jej objaśnienie. Odległość od startu do półmetka wynosi 15 m – 25 m. Linia startu jest linią mety – przy powrocie. Przy każdym zespole może być tylko jeden opiekun. Decyzje KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ są niepodważalne.
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz i Wicemistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408