Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
 
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych
 
TERMIN:     21.09.2020r.    godz. 1100    rozpoczęcie zawodów dziewcząt
godz. 12    rozpoczęcie zawodów chłopców
 
MIEJSCE:  Stadion MOSiR w Pabianicach, ul.Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
zawodach startują reprezentacje szkolne, odzielnie dziewcząt i chłopców
- zespół składa się z:
- 6 uczniów/uczennic rocznik  2001 i modsi 
PROGRAM ZAWODÓW:
Biegi na dystansach:
       - dziewczęta 800-1000m
       - chłopcy 1600m
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Start wspólny w poszczególnychkategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich zawodników decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodnikow punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny w których zawody ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.
Punktacja
Miejsce I – 1pkt., II – 2 pkt., III – 3 pkt. Itd.
Wygrywa szkoła, która zdobędzie najmniej punktów przez 6 zawodników.
Do finału wojewódzkiego awansuje I zespół.
 
Do reprezentacji na wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe awansuje 5 najlepszych zawodników/zawodniczek w poszczególnych konkurencjach.
 
UWAGA!!!

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600438070