Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce dziewcząt i chłopców
 
TERMIN:
dziewczęta - 17 marca 2022r. godz. 8.30 – zbiórka, 9.00 rozpoczęcie zawodów
chłopcy - 18 marca 2022r. godz. 8.30 – zbiórka 9.00 rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
 
UCZESTNICTWO:
-drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2002 i młodsi (szkoła dzienna)
-zespół może liczyć do 12 zawodniczek w całym turnieju
 
ZASADY ROZGRYWEK:
-mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz
-czas gry 4x10 minut (dopuszcza się możliwość skracania czasu gry przez organizatora)
-przerwy między I a II i III a IV kwartą 2 minuty, a między II a III – 10 minut, zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośrednio organizator z nauczycielami
-sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów
-Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.
Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.
Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070